bg
 
bg

Algemene Voorwaarden en Beroepscode

Algemene Voorwaarden

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. De opdrachtgever kan een natuurlijke - of rechtspersoon zijn.
 • Opdrachtnemer: Eyeris gevestigd te Amsterdam. Eyeris levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren.
 • Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer.
 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Geheimhouding

 • Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
 • Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf, wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de counselor en de betreffende cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen behandelaar en cliënt.
 • Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.
 • Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 • Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.

Betaling

 • Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden, vóór de op de factuur vermelde datum.
 • Indien opdrachtgever niet onder de onder lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, kan een incassobureau worden ingeschakeld.
 • Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 • Betalingen door privé-cliënten dienen tijdens de sessie contant of per pin te worden voldaan.

Overmacht

 • In geval van ziekte of tijdelijke - of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.
 • In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Ethische beroepscode

In mijn praktijk Eyeris werk ik onder de voorwaarden horende bij de ethische beroepscode en kwaliteitseisen van de NFG. Ik ben registerlid VPMW als praktijkhouder NFG-Praktijk voor Psychosociale en Maatschappelijke Dienstverlening.

Persoonsgegevens welke in het belang zijn voor correcte begeleiding en financiële administratie worden geregistreerd met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder beroepsgeheim en zwijgplicht. Alleen met schriftelijke toestemming van cliënt worden gegevens verstrekt aan derden. Alleen bij direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of bij beslissing door de rechter kan hiervan worden afgeweken. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn vijftien jaar 'of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit'. De toevoeging laat ruimte om de bewaartermijn van gegevens van één bepaalde langdurige of terugkerende behandeling op te rekken tot vijftien jaar. Zo blijft de ziektegeschiedenis volledig en kan de kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg bij langdurige problemen ook op termijn worden gewaarborgd. De bewaartermijn start op het moment dat een eerste gegeven over de cliënt is opgenomen in het dossier. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. Cliëntgegevens moeten voor hen dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar. Behalve als zij voortijdig overlijden; dan geldt een bewaartermijn van vijftien jaar vanaf de datum van overlijden. Medische dossiers van overleden volwassenen blijven vijftien jaar bewaard, gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of het overlijden. Dossiervorming van cliënt over behandelverloop door Eyeris is wettelijk verplicht.
Psycholoog Iris Wieffer in Amsterdam
Iris Wieffer
 • Geregistreerd psycholoog
 • Ruim 8 jaar ervaring
 • Geen verwijsbrief nodig

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact