bg
 
bg

Privacy en Beroepscode


Privacy

Alles wat wij bespreken en alle gegevens die worden vastgelegd zijn strikt vertrouwelijk. Als overleg met derden wenselijk is voor jou, is dit mogelijk, maar alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Jouw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
  • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard, tenzij je verzoek doet tot vernietiging. In dat geval vervalt onderstaande verleende toestemming.

Beroepscode

Op dit moment sta ik geregistreerd bij NOBCO. Als therapeut ben ik in opleiding en wordt ondersteund door de deskundige leiding van de Academie voor Psychodynamica te Scherpenzeel waarbij ik geacht word de Ethische code te volgen. Mocht een dispuut tussen ons (cliënt en de therapeut in opleiding) ontstaan, dan zal de Academie voor Psychodynamica als mediator optreden.


september 2022
Therapie Psycholoog Langenberg in Amsterdam
Gwen Langenberg
  • Geregistreerd therapeut
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Ook buiten kantooruren
  • Geen wachtijst meer!

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact